White Christmas

Gloria's plans for a White Christmas don't go as planned.

Gloria’s plans for a White Christmas don’t go as planned.

Image source: themoviedb.org